Din behandling

Patient

Psykossjukdomar måste behandlas av sjukvården för att du ska kunna få en bra och fungerande vardag. Behandlingen består idag av läkemedel, olika former av terapi, stödjande samtal, utbildning kring sjukdom och behandling, rehabiliteringsinsatser, arbetsträning och stöd från kurator.

Enligt all vetenskap och rekommendationer från sjukvården så är medicinsk behandling ett måste för att bli så pass bra att många av de andra förbättrande åtgärderna ska fungera så bra som möjligt. Enligt Socialstyrelsen i Sverige är läkemedelsbehandling en förutsättning vid behandling av psykossjukdom och stort fokus läggs, och ska naturligtvis läggas, på detta men vi beskriver nedan kort lite kring olika terapiformer som är bra och ofta nödvändiga komplement till läkemedel.

MEDICINSK BEHANDLING & TERAPI

Medicinsk behandling
Medicinsk behandling är nödvändig, i alla fall i början av behandlingen. Hur länge du behöver behandlas varierar från fall till fall och detta bedöms av psykiater i samråd med dig och övrig personal. Ofta behöver psykossjukdom behandlas under lång tid för att undvika att symtomen kommer tillbaka. Det gäller särskilt för schizofreni där man oftast behöver behandlas i flera år innan man ens kan göra försök att leva utan medicin.

Det är viktigt att man prövar ut en medicin som passar just dig, d.v.s. ger en bra effekt på symtom och lite biverkningar. Helst ska man inte ha några biverkningar alls. Om du får biverkningar eller tycker att dina symtom inte helt försvunnit är det viktigt att berätta det så att läkaren kan justera din behandling, t.ex. genom att ändra dos eller byta läkemedel.

Samtalsterapi
Samtalsterapi består av individuella- eller gruppsamtal med en utbildad terapeut, ofta med en kognitiv inriktning som kognitiv beteendeterapi, KBT. Terapin fokuserar på hur sjukdomen upplevs och ger redskap i hur man kan hantera och ändra tankar, känslor eller kroppsliga reaktioner som upplevs som negativt av patienten och som kan motverka förbättring. Exempelvis vad man kan göra när man hör röster. Effekt av terapin får man oftast inte förrän läkemedelsbehandling har satts in för att hantera t ex vanföreställningar och hallucinationer.

Andra typer av terapi
Ett annat exempel på samtalsterapi är miljöterapi som handlar om att lära sig att klara sig själv, planlägga sin vardag och fungera ihop med andra människor och inte bara sina närmaste. Det finns också familjeterapi och psykopedagogisk intervention, PPI. PPI är en evidensbaserad metod som bygger på en kombination av kognitiv beteendeterapi och familjearbete. Den finns idag med på Socialstyrelsens lista över rekommenderade behandlingsmetoder för vissa psykiatriska sjukdomstillstånd. Vill du läsa mer om de psykosociala behandlingsinsatserna kan du gå in på  Socialstyrelsens rekommendationer.

Läkemedel, terapi & stöd

För anhörig och patient

PSYKOSSJUKDOM. NU

Senaste nytt

Stöd & Vägledning

Psykiatrikerna

Länkar om psykisk ohälsa

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Psykossjukdom kan behandlas!

Med rätt stöd och medicinering lever de flesta ett fortsatt bra liv med sin sjukdom.

På väg mot en ny vardag?

Råd och stöd som kan vara till nytta