Förändra situationen

Anhörig

Psykossjukdom måste behandlas av sjukvården för att man ska kunna få en bra och fungerande vardag. Grunden för en lyckad behandling är när din närstående är delaktig i sin egen vård och omsorg att själv bestämma och uttrycka sina önskemål om hur medicin, olika behandlingar och stöd ska utformas.

Vi beskrev tidigare det s.k. delade beslutsfattandet som involverar patienten i behandlingen och är det sätt som psykosvården idag arbetar för få en bra behandlingsallians med patienten. Detta innefattar inte automatiskt din medverkan men kan göra så om din närstående önskar.

Psykossjukdom kännetecknas ofta av problem med sjukdomsinsikt – att man slutar att ta sin medicin på rätt sätt genom att man känner sig frisk och därmed ifrågasätter från dag till dag om man behöver ta medicinen. Närståendes roll är här mycket viktig genom att stödja att den överenskomna behandlingsplanen följs. Det kan många gånger vara svårt och därför är det viktigt att man använder sig av de stödkanaler för närstående som sjukvården erbjuder.

Att förhindra nya återfall och hålla sig frisk är avgörande för en god livskvalitet och möjligheten att kunna bibehålla sitt arbete/bostad och fortsätta med studier.

VAR FÖRBEREDD PÅ ÅTERFALL & KRISER

Det underlättar när man ska hantera situationerna om de uppkommer. Förbered dig också för ett tillfrisknande – när den drabbades tillstånd förbättras kan ni exempelvis behöva fatta beslut om det framtida boendet. Många patienter kan gå tillbaka till den boendesituation de hade innan insjuknandet medan några kan behöva boendestöd av olika slag.

LÄKEMEDELSBEHANDLING & TERAPI

Behandling
Behandlingen idag består av läkemedel, olika former av terapi, stödjande samtal, utbildning kring sjukdom och behandling, rehabiliteringsinsatser, arbetsträning och stöd från kurator. Enligt all vetenskap och rekommendationer från sjukvården så är medicinsk behandling ett måste för att bli så pass bra att många av de andra förbättrande åtgärderna ska fungera så bra som möjligt. Enligt Socialstyrelsen i Sverige är läkemedelsbehandling en förutsättning vid behandling av psykossjukdom och stort fokus läggs, och ska naturligtvis läggas, på detta men vi beskriver nedan kort lite kring olika terapiformer som är bra och ofta nödvändiga komplement till läkemedel.

Samtalsterapi
Samtalsterapi består av individuella- eller gruppsamtal med en utbildad terapeut, ofta med en kognitiv inriktning som kognitiv beteendeterapi, KBT. Terapin fokuserar på hur sjukdomen upplevs och ger redskap för att kunna hantera och ändra tankar, känslor eller kroppsliga reaktioner som upplevs som negativt av patienten och som kan motverka förbättring. Exempelvis vad man kan göra när man hör röster. Effekt av terapin för man oftast inte förrän läkemedelsbehandling har satts in för att hantera t ex vanföreställningar och hallucinationer.

Andra typer av terapi
Ett annat exempel på samtalsterapi är miljöterapi som handlar om att lära sig att klara sig själv, planlägga sin vardag och fungera ihop med andra människor och inte bara sina närmaste. Det finns också familjeterapi och psykopedagogisk intervention, PPI. PPI är en evidensbaserad metod som bygger på en kombination av kognitiv beteendeterapi och familjearbete. Den finns idag med på Socialstyrelsens lista över rekommenderade behandlingsmetoder för vissa psykiatriska sjukdomstillstånd. . Du kan läsa mer om de psykosociala behandlingsinsatserna på  Socialstyrelsen webbplats.

Läkemedelsbehandling
Behandling med läkemedel är ett måste, i alla fall i början av behandlingen. Hur länge man behöver behandlas varierar från fall till fall och detta bedöms av psykiater i samråd med din närstående och övrig personal. En annan viktig aspekt är att undvika olika sorters droger såsom alkohol, narkotika (t.ex. marijuana och cannabis) samt även tobak i olika former då de alla försämrar patientens hälsa och möjligheter till att må bra. Förekommer det droger så kan sjukvården även hjälpa till att försöka få patienten att sluta med detta.

Vägen mot en ny vardag

Dina resurser

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Stöd & Vägledning

Läkemedel, terapi & stöd

Psykiatrikerna

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Personer med psykossjukdom kan uträtta stora ting!

Se på Nobelpristagaren John Nash, jazz-trumpetaren Tom Harrell eller Fleetwood Mac-gitarristen Peter Green.

På väg mot en ny vardag?

Här hittar du råd och stöd som kan vara till nytta