Att ta sin medicin

Patient

Ett vanligt fenomen är att patienter ofta slutar ta sin medicin i början av sin sjukdom därför att man inte tror sig behöva den, man känner sig inte sjuk helt enkelt. Och det är ju det som är poängen med medicinen - att man ska må bra och fungera.

Men om du slutar med medicinen så är risken stor att den känslan så småningom försvinner – ibland redan efter några veckor, ibland efter några månader – och du riskerar då en ny psykoshändelse med inläggning på sjukhus och med start från noll igen.

Det är också visat att var sjunde patient inte svarar på behandlingen när man startar om igen efter ett avbrott. Varför man utvecklar denna ”tolerans” mot läkemedlets positiva effekter är inte helt klarlagt idag men fenomenet är välkänt. Den risken vill man kanske inte ta? Att du kanske upplever att vårdpersonal och dina anhöriga ”tjatar” på dig om att ta din medicin varje dag beror på just detta – de vill inte att du ska bli sjuk igen!

Tyvärr är det ändå väldigt vanligt att många slutar med sin medicinering och insjuknar igen, helt i onödan. Några vanliga anledningar till att medicinen inte tas som den ska är att:

 • Man inser eller accepterar inte att man är sjuk – här kan uppmuntrande vänner och anhöriga spela en viktig roll genom att hjälpa till att medicinen tas enligt läkarens anvisningar.
 • Man känner sig återställd och vill pröva om det går bra utan medicin – detta är så klart bra och är målsättningen med medicineringen, men det kan förändras om man slutar. Diskutera alltid dessa funderingar med dina närstående och sjukvården.
 • Biverkningarna är besvärande – om så är fallet ska du prata med din case manager, psykiatrisjuksköterska eller psykiater. Det kan gå att ändra dos eller byta till ett annat läkemedel. Se mer om biverkningar längre ned.
 • Man upplever att medicineringen är krånglig – även det här tar du upp med någon vårdansvarig. De kan då föreslå ett läkemedel som är lättare att ta, t.ex. en injektion en gång i månaden.
 • Man tror att det är medicinen man blir sjuk av – läkemedel har biverkningar men orsakar inte symtom som är förenligt med psykossjukdom.

Det kan vara svårt att komma ihåg att sin medicin – psykossjukdom är delvis en ”tankesjukdom” och närminnet kan ibland svika en. Här är det också bra att ha någon som påminner eller att man tar en injektion t.ex med ett mellanrum på mellan två och fyra veckor och där sjukvården hjälper att kalla till besök för medicinering.

MODERNA ANTIPSYKOTISKA LÄKEMEDEL

Det kan upplevas besvärligt att behöva komma ihåg sin medicin varje dag och kan man slippa tänka på detta varje dag så kan det medföra att man känner sig mindre sjuk och kan fokusera på det dagliga livet istället. På senare tid har mycket forskning lagts på hur man ska kunna förändra detta och det man ser är att om man istället för tabletter varje dag får en injektion t.ex. med två till fyra veckors mellanrum i samband med att man besöker sin case manager eller psykiater så minskar risken att återinsjukna ordentligt. Om du, t.ex. på grund av din sjukdom, får tvivel om du ska ta din medicin så händer inget eftersom du har en garanti att du har rätt dos läkemedel tills nästa gång du träffar din case manager och då kan diskutera dina tankar.

Att få en injektion har inget att göra med att man skulle vara mer sjuk utan är bekvämt och tillförlitligt samt oftast ger ett bättre skydd mot insjuknande eftersom regelbunden medicinering kan säkerställas bättre. I dag finns flera av de nya moderna antipsykotiska läkemedlen som injektion, där biverkningarna är annorlunda och oftast mer acceptabla än med många av de äldre läkemedlen.

Vad vi vet är att om du kan undvika nya återfall ökar dina chanser att klara skola eller sköta ett jobb, att ha ett socialt nätverk och kunna göra det som andra människor i samhället som inte har psykossjukdom gör. Medicinen du får kommer inte att bota dig men om du tar den regelbundet så kan den hålla dig symtomfri och du kan då fokusera på att leva ett så normalt liv som möjligt. En viktig målsättning med din läkemedelsbehandling är, förutom att lindra dina symtom, att fokusera på din kognitiva förmåga och förbättra din funktionsförmåga så mycket som möjligt för att kunna återgå till ett normalt liv med de mål och önskningar du har i livet.

Frågor att ställa om medicineringen
När du diskuterar medicineringen med din läkare eller sjuksköterska kan det finnas frågor du vill ställa, här är några förslag:

 • Hur hjälper det här läkemedlet mig?
 • Hur lång tid tar det innan jag märker effekt av medicinen?
 • Vilka av mina symtom kan det lindra?
 • Finns det några risker med läkemedlet?
 • Vem ska jag tala med om jag tror att jag har biverkningar?
 • Kan jag bli beroende av medicinen?

Biverkningar

Läkemedlen mot psykossjukdom, s.k. antipsykotika, är effektiva att motverka sjukdomens symtom. Genom sin verkningsmekanism kan de också orsaka olika typer av biverkningar som kan variera beroende på vilket läkemedel man tar. Olika personer får olika biverkningar och en del patienter får inga biverkningar alls. Besvärande biverkningar kan vara muskelkramper, sömnsvårigheter, viktuppgång, sexuella biverkningar och trötthet.

Kom ihåg att biverkningar oftast kommer i början av behandlingen och många gånger minskar de med tiden eller försvinner helt. Biverkningarna går oftast att åtgärda genom att ändra dos eller byta läkemedel, något som du dock alltid först ska diskutera med din läkare.

Länkar om psykisk ohälsa

Mot en ny vardag

PSYKOSSJUKDOM.NU

Senaste nytt

Stöd & Vägledning

Läkemedel, terapi & stöd

För anhörig och patient

RÅD & STÖD

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.

Psykossjukdom kan behandlas!

Med rätt stöd och medicinering lever de flesta ett fortsatt bra liv med sin sjukdom.

På väg mot en ny vardag?

Här hittar du råd, stöd och information att ladda ned eller skriva ut.